Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje

Mgr. Lenka Lukáčová, Rosná 16, 040 01 Košice  je prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmien a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamnetu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Ak máte otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na webových stránkach wetravelwithlove.com, kontaktujte ma na e-mailovej adrese: info@wetravelwithlove.com

 

Spracúvanie osobných údajov

  • Odoslanie kontaktného formuláru

Osobné údaje, ktoré mi pošlete prostredníctvom kontaktného formulára budem chrániť a zaobchádzať s nimi dôverne. Odoslaním kontaktného formuláru cez webovú stránku wetravelwithlove.com budem ako prevádzkovateľ spracovávať Vaše nasledovné osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • text správy

Meno a prievisko, e-mailová adresa, text správy spracúvam za účelom odpovede na Váš dopyt/otázku. Vaše osobné údaje spracúvam na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Tieto osobné údaje budeme spracúvať do vyriešenia vášho dopytu/otázky, najdlhšie však po dobu 1 roka, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania.

 

  • Pridanie komentáru na stránkach wetravelwithlove.com

Pridaním komentáru na webovú stránku wetravelwithlove.com súhlasíte, aby som ako prevádzkovateľ spracúvala Vaše nasledovné osobné údaje:

–      Meno a priezvisko, príp. titul

–      IP adresa

–      E-mailová adresa

–      Text komentára alebo recenzie

Meno a priezvisko, e-mailová adresa, IP adresa, text komentára spracúvam za účelom zverejnenia Vášho komentára na stránke wetravelwithlove.com. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo komentár nezverejniť (najmä nie však výlučne, ak obsah komentáru je v rozpore s právnymi predpismi, alebo obsahuje hanlivé alebo urážlivé výrazy alebo nepravdivé informácie).

Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 16 rokov.

Váš komentár zostane zverejnený na webovej stránke wetravelwithlove.com ako súčasť jej verejného obsahu. O odstránenie komentára ma môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na e-mailovú adresu info@wetravelwithlove.com.

 

  • Zdieľanie obsahu webovej stránky na sociálnej sieti Facebook

Webová stránka wetravelwithlove.com používa plugin sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tento plugin Vám umožní zdieľať obsah webovej stránky wetravelwithlove.com s Vašimi priateľmi na sociálnej sieti Facebook. Na základe toho získa Facebook informáciu o tom, ktorá webová stránka mojej internetovej stránky bola aktivovaná. Ak ste na sociálnej sieti Facebook prihlásený, môže Facebook Vašu návštevu našej webovej stránky priradiť Vášmu sieťovému kontu.

Zdieľaním obsahu webovej stránky alebo podstránky wetravelwithlove.com na sociálnej sieti Facebook súhlasíte, aby Facebook ako prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje v súlade so svojimi Zásadami využívania údajov. Viac informácií nájdete na tomto linku: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info.

Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

 

Linky na webové stránky tretích strán

Webová stránka wetravelwithlove.com obsahuje linky na iné webové stránky. Prosím, berte na vedomie, že prekliknutím na inú stránku sa na Vás vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov tej stránky, na ktorú ste sa z našej stránky prelinkovali.

Prevádzkovateľ netvorí a nezodpovedá za obsah webových stránok, na ktoré ste sa z našej stránky prelinkovali. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za správnosť, aktuálnosť a úplnosť informácií, ktoré obsahujú iné webové stránky, ani za škody, ktoré Vám vzniknú použítím alebo nepoužitím týchto informácií.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov môžu byť naši zmluvní partneri:

–      Websupport, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, ako sprostredkovateľ a poskytovateľ hostingových služieb pre stránku wetravelwithlove.com.

 

Automatizované rozhodovanie

Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

 

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle Zákona patria nasledovné práva:

Právo prístupu k osobným údajom

Právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvam Vaše osobné údaje, a ak spracúvam Vaše osobné údaje, tak máte právo na prístup k týmto osobným údajom. Ďalej máte právo požadovať odo mňa informáciu o tom, ktoré kategórie osobných údajov o Vás spracúvam, na aký účel spracúvam Vaše osobné údaje, dobe ich uchovávania, s kým Vaše osobné údaje zdieľam, aké máte práva, od koho som získala Vaše osobné údaje (ak som ich nezískala od Vás), informáciu o tom, či spracovávanie zahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny, informáciu o tom, ako zabezpečíme ich ochranu.

Právo na opravu osobných údajov

Mám záujem na tom, aby Vaše osobné údaje boli správne a aktuálne. V prípade, že zistíte, že spracúvam o Vás nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, neváhajte ma kontaktovať, máte právo na opravu Vašich nesprávne uvedených osobných údajov, ako aj ich aktualizáciu, prípadne doplnenie osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie osobných údajov, pričom tieto osobné údaje na Vaše požiadanie bezodkladne vymažem, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktoré sa získali alebo spracúvali; alebo ak som získala osobné údaje protizákonne; alebo ak mi taká povinnosť vyplýva zo Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípadoch, keď namietnete správnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracúvam, alebo som využila Vaše osobné údaje protizákonne.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo odo mňa žiadať, aby som Vám Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na splnenie zmluvy, poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov

V prípade, že budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa na mňa alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Platnosť a účinnosť Zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018. Vyhradzujem si právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto Zásady ochrany osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju právnej úpravy, ako aj vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových nástrojov a technológií.